Op weg naar een raad van toezicht model voor de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
De groei en ontwikkeling van de vereniging en de toenemende complexiteit vragen om een bestuurlijke inrichting die hierbij past. Het bestuur vindt het noodzakelijk om het huidige bestuursmodel aan te passen naar een model met een bestuur bestaande uit de huidige directieleden en daarnaast een raad van toezicht bestaande uit huidige bestuursleden. Dit model heet een raad van toezicht model. In dit nieuwe bestuursmodel blijft de zeggenschap van de leden ongewijzigd, maar veranderen wel de rollen en verantwoordelijkheden van de huidige directie en het huidige bestuur.

Voorzitter van bestuur Joost Schelling licht in een video toe wat het model inhoudt en waarom het bestuur deze aanpassing als noodzakelijk ziet. 

Bekijk de video

Het landelijk bestuur oriënteert zich al langer op een bestuursmodel dat past bij de huidige verenigingsfase. Op dit moment is het merendeel van de bestuurstaken gedelegeerd aan de directie via een directieprotocol. De directie draagt hierbij de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de gang van zaken en vertegenwoordigt de vereniging in externe contacten. Het bestuur is echter wel juridisch eindverantwoordelijk voor het totale bestuurlijk proces. De rol van het huidige bestuur is hiermee in de praktijk meer toezichthoudend dan bestuurlijk van karakter en dat wringt met de formele opzet. De groeiende veelzijdigheid en complexiteit van het werkveld en de toenemende en veranderende wetgeving vragen aldus om een bestuurlijk model waarin de juridische verantwoordelijkheid komt te liggen bij degenen die de dagelijkse verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van de vereniging.

De zeggenschap ligt en blijft liggen bij de leden
De betrokkenheid bij en zeggenschap van de leden in onze vereniging blijft ongewijzigd bij de overstap naar een raad van toezicht model. Het gaat dan om: het benoemen van leden van de raad van toezicht, het goedkeuren van jaarverslag, jaarrekening, begroting en ledentarieven. De Algemene Ledenvergadering blijft het hoogste orgaan in onze vereniging.

De dan nog in functie zijnde huidige bestuursleden zullen na deze aanpassing de raad van toezicht gaan vormen. Het huidige directieteam – Peter Rijsdijk en Carla van der Vlist - worden dan directeur-bestuurders. Zij worden eindverantwoordelijk voor het realiseren van de verenigingsdoelen, organiseren van de noodzakelijke middelen en prestatie en naleving van wet- en regelgeving. De directeur-bestuurders moeten voor belangrijke zaken goedkeuring vragen aan de raad van toezicht die door de leden van de vereniging zijn aangesteld.

De raad van toezicht heeft drie taken namelijk:

1. toezicht houden op belangrijke plannen (missie, strategie, beleidsplan en begroting).

2. adviseur en klankbord van de directeur-bestuurders.

3. werkgever van de directeur-bestuurders, die zorgdraagt voor aanstelling/schorsing/ontslag, arbeidsvoorwaarden en beoordelingsgesprekken.

Met deze aanpassing van het landelijk bestuursmodel kunnen we onze vitale en dynamische vereniging zo goed mogelijk zich verder laten ontwikkelen. We kunnen slagvaardig onze missie lokaal en landelijk realiseren en de verantwoordelijkheden zijn zo ingericht dat ze passen bij onze vereniging. Een vereniging met de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan, een toezichthoudende rol van landelijke A- en B-leden en de dagelijkse verantwoording voor beleid en uitvoering bij de directeur-bestuurders.

Het bestuur is voornemens het definitieve voorstel voor aanpassing van de statuten in te brengen op de algemene ledenvergadering op 23 november 2024. In de voorjaarsvergadering en tijdens de regionale Inspraak- en Inspiratiebijeenkomsten is er voor alle leden gelegenheid om vragen te stellen en input te geven.


Veelgestelde vragen (Q&A)


Zowel voor de A- als B-leden betekent deze aanpassing geen verandering op terrein van zeggenschap en betrokkenheid. In de raad van toezicht zullen vertegenwoordigers vanuit de A-leden en B-leden benoemd worden, 4 zetels voor A-bestuurders en 3 zetels voor B-leden.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is nu én straks verantwoordelijk voor het goedkeuren van jaarverslag, jaarrekening, begroting en ledentarieven. De ALV blijft ook bij dit nieuwe model het hoogste orgaan.
Er zijn geen extra kosten aan verbonden. De RvT-leden zijn onbezoldigd. Er zijn geen veranderingen ten opzichte van de huidige juridische-financiële verantwoordelijkheden van de leden.

Zowel voor de zetels van de A-leden als de B-leden zal een profiel worden opgesteld door de raad van toezicht en vastgesteld door de Algemene Vergadering. De A-leden in de raad van toezicht zullen benoemd worden door de Algemene Ledenvergadering. De A-leden hebben hiervoor het recht op voordracht zoals ook nu het geval is. De B-leden in de raad van toezicht zullen benoemd worden door de B-leden. De B-leden hebben hiervoor het recht op voordracht zoals ook nu het geval is. De voorzittersrol wordt ingevuld door een B-lid en de vice-voorzittersrol door een A-lid. Dit borgt de continuïteit, identiteit en landelijk verbinding met relevante netwerken. De benoeming van de rol van zowel voorzitter als vice-voorzitter vindt plaats in de raad van toezicht. Ook nu vindt deze rolbenoeming binnen het huidige bestuur plaats. In de statuten en reglementen zullen de benoemingsprocedures worden beschreven.

Het bestuur heeft zich in haar oriëntatiefase extern laten adviseren welke verantwoordelijkheden en expertise geborgd moeten worden in een raad van toezicht. Dit betreft zowel expertise op vlak van financiën, Governance, HRM, ICT en communicatie als kennis van ons lokale werkveld en onze christelijke netwerken (kerken en organisaties). De raad van toezicht zal zich voor haar toezichthoudende taak door commissies laten bijstaan, namelijk op het gebied van financiële verslaglegging en controle (auditcommissie) en voor het functioneren, evalueren, beoordelen en belonen van de bestuurders (renumeratiecommissie). Dit zijn commissies binnen de raad van toezicht. De raad van toezicht kan zo nodig ook nog andere commissies instellen, bijvoorbeeld rond de identiteit van de vereniging (taak van de huidige B-leden). Deze aanvullend in te stellen commissies van de raad van toezicht staan los van de reeds bestaande ledenadvies werkgroepen.

De raad van toezicht benoemt en ontslaat de directeur-bestuurders en hanteert daarvoor de profielen die hiervoor zijn opgesteld.

De statuten en de reglementen zullen vanwege deze veranderingen worden aangepast. Ze zullen tegelijk ook gaan voldoen aan de vereisten die gesteld worden door de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). De aangepaste statuten zullen in de algemene ledenvergadering van 23 november 2024 ter stemming worden gebracht. Er zal over gestemd worden door de A- en B-leden. Statutair is verankerd dat twee derde van de B-leden voor de aanpassing moeten stemmen, dat wil zeggen 4 van de 6 B-leden.

In de voorjaarsvergadering van de Algemene Ledenvergadering (18 april 2024) zal er gelegenheid zijn voor alle leden om hun vragen te stellen en input te geven op de gewenste aanpassingen van het landelijk bestuursmodel. Tijdens de regionale Inspraak- en Inspiratiebijeenkomsten in het najaar 2024 zullen de concept statuten besproken worden, waarna het landelijk bestuur de definitieve aanpassingsvoorstellen van de statuten zal voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering op 23 november 2024. De aangepaste statuten zullen in werking treden op 1 januari 2025, wanneer er voldaan is aan de vereiste meerderheid bij de B-leden en bij voldoende draagvlak bij de A-leden.


Bekijk andere veelgestelde vragen