Missie en visie

Schuldhulpmaatje, missie en visie

Ons doel

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.
Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

De visie van SchuldHulpMaatje

Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient.

Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek.

Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van
kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.
Samen lukt ‘t …

De missie van SchuldHulpMaatje

 • Bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen
 • Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek
 • Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen
 • Vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood
 • Goed opgeleide vrijwilligers wiens hulp aanvullend is op die van professionals

De kernwaarden van SchuldHulpMaatje

Ons uitgangspunt is, dat elk mens waardevol is en een uniek en geliefd schepsel van God, gelijkwaardig aan ieder ander.
De cultuur binnen SchuldHulpMaatje wordt gekenmerkt door onze kernwaarden. Die waarden komen tot uitdrukking in de basishouding van de Maatjes, de coördinatoren, de landelijke en lokale bestuurders en de medewerkers van het Landelijk Servicepunt:

Onze waarden

  • Respectvol
  • Eerlijk
  • Echt
  • Rechtvaardig
  • Ondersteunend
  • Deskundig
  • Positief

Onze basishouding

  • Ik (ver)oordeel niet
  • Ik ben liefdevol
  • Ik ben bewogen
  • Ik ben trouw en geduldig
  • Ik ben er voor mensen in moeilijkheden en bid
  • Ik kom op voor het recht
  • Ik help en getuig daardoor

SchuldHulpMaatje lokaal

Een lokale organisatie van SchuldHulpMaatje voldoet aan de vijf pijlers die SchuldHulpMaatje Nederland als maatstaf hanteert. Samenwerking van minimaal drie lokale kerken en/of organisaties is daarin de basis. Hiermee bewaren wij onze identiteit en het garandeert een groot netwerk en voldoende draagvlak.