SchuldHulpMaatje en Leger des Heils gaan nauwer samenwerken

Op 5 september 2018 ondertekenden voorzitter Joost Schelling namens SchuldHulpMaatje en veldsecretaris Richard de Vree namens het Leger des Heils Kerkgenootschap een nieuwe samenwerkingsverklaring.

Meer huishoudens met schulden vroeger bereiken en snel en effectief helpen in nog meer plaatsen in Nederland. Met die ambitie gaan SchuldHulpMaatje  en Leger des Heils nauwer samenwerken.

Op 5 september 2018 ondertekenden voorzitter Joost Schelling namens SchuldHulpMaatje en veldsecretaris Richard de Vree namens het Leger des Heils Kerkgenootschap een nieuwe samenwerkingsverklaring.

lees verder

Samenwerkingsverklaring ondertekend

Op 5 september 2018 ondertekenden voorzitter Joost Schelling namens SchuldHulpMaatje en veldsecretaris Richard de Vree namens het Leger des Heils Kerkgenootschap een nieuwe samenwerkingsverklaring. In die verklaring zijn concrete afspraken vastgelegd om op landelijk niveau intensiever samen te werken en elkaar nog meer te versterken. Met het ondertekenen van deze samenwerkingsverklaring is het Leger des Heils adviserend lid in de Stuurgroep Kerken van SchuldHulpMaatje geworden.

SchuldHulpMaatje en Leger des Heils vullen elkaar goed aan in de hulp aan mensen met financiële problemen. Het Leger des Heils zet in op preventie zodat ze hulpvragers via hun inloopcentra succesvol kunnen met snelle interventies en de juiste hulp kunnen bieden De kracht van SchuldHulpMaatje ligt vooral in de online of vroegtijdige persoonlijke hulp waardoor mensen preventief bereikt worden  en deskundige begeleiding ontvangen. Door in meer plaatsen krachtiger te gaan samenwerken is de hulp mensgericht, concreet, dichtbij, deskundig en vooral snel. Er zitten geen ingewikkelde loketten of formulieren tussen.

Samen de naaste in nood dienen

SchuldHulpMaatje en Leger des Heils bundelen hun krachten in het belang van de hulpvragers. Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd, elkaars kanalen om mensen in schulden te vinden en te bereiken worden beter benut en op de werkvloer wordt meer samengewerkt. Verder willen beide organisaties meer ervaringen, best practices en innovaties met elkaar delen. SAMEN is daarbij het sleutelwoord: snelle hulp, aandacht voor de hele mens, meer hulpvragers bereiken, eerder met hen in contact komen en de naaste in nood samen dienen.

Voorbeelden van geslaagde initiatieven

Beide organisaties hebben de afgelopen jaren positieve ervaringen opgedaan met de diverse vormen van samenwerking.  In Apeldoorn ligt de nadruk op snelle hulp. Bij financiële problemen kan er dankzij de samenwerking direct worden doorverwezen. Organisatorische samenwerking heeft in Hilversum geleid tot zeer gewaardeerde professionaliteit en in Utrecht tot succesvolle vroegsignalering. In de laagdrempelige Majoor Bosshardt-huizen in Utrecht zijn vrijwilligers van SchuldHulpMaatje beschikbaar, zodat direct hulp in gang gezet kan worden als er bij de hulpvrager sprake blijkt te zijn van schulden. En in Oldambt, een van armste dorpen van Nederland werken SchuldHulpMaatje en Leger des Heils samen met de Voedselbank. Mensen in schulden kunnen door deze samenwerking niet alleen rekenen op zorg, voedsel, kleding maar ook op hulp bij het doorbreken van de vicieuze cirkel van schulden.

Alliantie

SchuldHulpMaatje  en Leger des Heils maken beiden deel uit van de Alliantie van Vrijwilligersorganisaties, met Humanitas, Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie, Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en enkele andere organisaties.

Doen wat we geloven

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met het brede zorgaanbod kan het bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u mee naar zingeving en antwoord op levensvragen. Waarom leef ik? Bestaat God? Vragen waar iedereen mee worstelt. Het Leger des Heils heeft op bijna 50 plaatsen in Nederland kerken waar elke zondag een dienst wordt gehouden.

Ook zamelt het Leger des Heils al meer dan honderd jaar gebruikte kleding en textiel in. Kleding die anders in de vuilnisbak beland. Zonde. Want die kleding is nog prima te gebruiken voor hulpverlening of de verkoop. De opbrengsten van de kledingverkoop gaan naar de projecten van het Leger des Heils.

Samen lukt ’t

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit christelijke naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.

Jaarlijks krijgen meer dan 8.000 mensen hulp van 1.800 gecertificeerde schuldhulpmaatjes(vrijwilligers), verspreid over 116 Nederlandse gemeenten. Via de websites worden nog eens 24.000 mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties, zoals het Leger des Heils. Diverse fondsen, waaronder het Kansfonds, Kerk in Actie en het Oranjefonds maken het werk mogelijk.

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.