Nieuws

SchuldHulpMaatje en Leger des Heils gaan nauwer samenwerken

Meer huishoudens met schulden vroeger bereiken en snel en effectief helpen in nog meer plaatsen in Nederland. Met die ambitie gaan SchuldHulpMaatje  en Leger des Heils nauwer samenwerken.

Samenwerkingsverklaring ondertekend

Op 5 september 2018 ondertekenden voorzitter Joost Schelling namens SchuldHulpMaatje en veldsecretaris Richard de Vree namens het Leger des Heils Kerkgenootschap een nieuwe samenwerkingsverklaring.

Op 5 september 2018 ondertekenden voorzitter Joost Schelling namens SchuldHulpMaatje en veldsecretaris Richard de Vree namens het Leger des Heils Kerkgenootschap een nieuwe samenwerkingsverklaring. In die verklaring zijn concrete afspraken vastgelegd om op landelijk niveau intensiever samen te werken en elkaar nog meer te versterken. Met het ondertekenen van deze samenwerkingsverklaring is het Leger des Heils adviserend lid in de Stuurgroep Kerken van SchuldHulpMaatje geworden.

SchuldHulpMaatje en Leger des Heils vullen elkaar goed aan in de hulp aan mensen met financiële problemen. Het Leger des Heils zet in op preventie zodat ze hulpvragers via hun inloopcentra succesvol kunnen met snelle interventies en de juiste hulp kunnen bieden De kracht van SchuldHulpMaatje ligt vooral in de online of vroegtijdige persoonlijke hulp waardoor mensen preventief bereikt worden  en deskundige begeleiding ontvangen. Door in meer plaatsen krachtiger te gaan samenwerken is de hulp mensgericht, concreet, dichtbij, deskundig en vooral snel. Er zitten geen ingewikkelde loketten of formulieren tussen.

Samen de naaste in nood dienen

SchuldHulpMaatje en Leger des Heils bundelen hun krachten in het belang van de hulpvragers. Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd, elkaars kanalen om mensen in schulden te vinden en te bereiken worden beter benut en op de werkvloer wordt meer samengewerkt. Verder willen beide organisaties meer ervaringen, best practices en innovaties met elkaar delen. SAMEN is daarbij het sleutelwoord: snelle hulp, aandacht voor de hele mens, meer hulpvragers bereiken, eerder met hen in contact komen en de naaste in nood samen dienen.

Voorbeelden van geslaagde initiatieven

Beide organisaties hebben de afgelopen jaren positieve ervaringen opgedaan met de diverse vormen van samenwerking.  In Apeldoorn ligt de nadruk op snelle hulp. Bij financiële problemen kan er dankzij de samenwerking direct worden doorverwezen. Organisatorische samenwerking heeft in Hilversum geleid tot zeer gewaardeerde professionaliteit en in Utrecht tot succesvolle vroegsignalering. In de laagdrempelige Majoor Bosshardt-huizen in Utrecht zijn vrijwilligers van SchuldHulpMaatje beschikbaar, zodat direct hulp in gang gezet kan worden als er bij de hulpvrager sprake blijkt te zijn van schulden. En in Oldambt, een van armste dorpen van Nederland werken SchuldHulpMaatje en Leger des Heils samen met de Voedselbank. Mensen in schulden kunnen door deze samenwerking niet alleen rekenen op zorg, voedsel, kleding maar ook op hulp bij het doorbreken van de vicieuze cirkel van schulden.

Alliantie

SchuldHulpMaatje  en Leger des Heils maken beiden deel uit van de Alliantie van Vrijwilligersorganisaties, met Humanitas, Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie, Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en enkele andere organisaties.

Doen wat we geloven

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met het brede zorgaanbod kan het bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u mee naar zingeving en antwoord op levensvragen. Waarom leef ik? Bestaat God? Vragen waar iedereen mee worstelt. Het Leger des Heils heeft op bijna 50 plaatsen in Nederland kerken waar elke zondag een dienst wordt gehouden.

Ook zamelt het Leger des Heils al meer dan honderd jaar gebruikte kleding en textiel in. Kleding die anders in de vuilnisbak beland. Zonde. Want die kleding is nog prima te gebruiken voor hulpverlening of de verkoop. De opbrengsten van de kledingverkoop gaan naar de projecten van het Leger des Heils.

Samen lukt ‘t

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit christelijke naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.

Jaarlijks krijgen meer dan 8.000 mensen hulp van 1.800 gecertificeerde schuldhulpmaatjes(vrijwilligers), verspreid over 116 Nederlandse gemeenten. Via de websites worden nog eens 24.000 mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties, zoals het Leger des Heils. Diverse fondsen, waaronder het Kansfonds, Kerk in Actie en het Oranjefonds maken het werk mogelijk.

 

Oog voor laaggeletterdheid helpt bij aanpak schulden

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven raken makkelijk in de schulden. Maar liefst de helft van de mensen met betalingsproblemen is laaggeletterd*. Doordat de leesproblemen vaak onopgemerkt blijven, valt het niet mee om de financiële problemen op te lossen. Zelfs niet met hulp van SchuldHulpMaatje. De begeleiding is immers gericht op zelfredzaamheid: de hulpvrager moet zelf zijn post openmaken en zelf de formulieren voor het aanvragen van toeslagen invullen. Als het maatje niet weet dat de hulpvrager dat niet kan, ontstaat makkelijk de indruk dat hij niet meewerkt. SchuldHulpMaatje heeft daarom samen met Stichting Lezen en Schrijven een gerichte aanpak ontwikkeld om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven effectiever te helpen om hun geldzaken weer onder controle te krijgen.

Bewustwording onder maatjes

Voor maatjes en andere vrijwilligers is een bijscholingsmodule ‘Laaggeletterdheid’ ontwikkeld. Deze online training is sinds september 2017 voor alle coördinatoren en maatjes van SchuldHulpMaatje beschikbaar. De bedoeling is om de maatjes bewust te maken van het probleem. De coördinatoren van SchuldHulpMaatje-locatie Drachten zijn positief over de e-learning: “Het werkt motiverend. De maatjes geven aan dat ze niet langer meer in het duister tasten over de vraag waarom de hulpvrager bepaalde zaken niet oppakt. Ze realiseren zich nu meer wat er aan de hand kan zijn, waar ze voorheen geen vinger op de zere plek konden leggen.”

Signaleren en bespreken

De vrijwilligers leerden onder andere hoe ze met behulp van een aantal controlevragen kunnen bepalen of de hulpvrager veel moeite heeft met lezen. Ze hebben tips gekregen om het leesprobleem vervolgens bespreekbaar te maken. Dat helpt niet alleen de hulpvrager. In Drachten viel het de coördinatoren op dat het ook voor de maatjes zelf een opluchting is als de laaggeletterdheid bespreekbaar is. “Maatjes vroegen zich af of het aan hen lag, of ze misschien te moeilijke woorden gebruikten. Of ze dachten dat de hulpvrager het niet wilde begrijpen. Het is nu duidelijker dat de laaggeletterde hulpvrager het niet kán begrijpen, en dat het dus niet perse onwil is of aan het functioneren van het maatje ligt.”

Begrijpelijke afspraken

Verder is de formele hulpvragersovereenkomst vervangen door een hulpafsprakenformulier. Daarin staat in begrijpelijke taal wat de hulpvrager van SchuldHulpMaatje mag verwachten en wat er van hemzelf wordt verwacht. Tenslotte kunnen de maatjes bij de begeleiding gebruik maken van de methode Voor ’t zelfde geld. Dat is lesmateriaal dat speciaal is gemaakt voor laaggeletterde mensen die hun administratie op orde willen brengen en houden.

Positieve resultaten

In het afgelopen jaar is met hulp van de SchuldHulpMaatje-locaties Drachten, Ede, Leiden, Veenendaal en Zwolle de aanpak getest en verder ontwikkeld. In deze locaties is er voor de maatjes bovendien een thema-avond over laaggeletterdheid gehouden. De resultaten van de pilot zijn positief: “De Maatjes hebben het gevoel dat ze de hulpvrager beter kunnen helpen omdat ze meer begrip krijgen voor de situatie van de hulpvrager,” meldt Drachten in de evaluatie. In de komende maanden beslissen SchuldHulpMaatje en stichting Lezen en Schrijven of en op welke manier deze gerichte aanpak in alle locaties gebruikt kan worden.

*Bron: Onderzoeksrapport Lezen ≠ Begrijpen

Jaarverslag: inzet op preventie werkt

Steeds meer huishoudens op tijd geholpen

SchuldHulpMaatje heeft in 2017 een methode ontwikkeld om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en effectief te helpen. Die inzet op preventie werkt, blijkt uit het SchuldHulpMaatje Jaarbericht 2017.   Het aantal mensen dat hulp zocht bij SchuldHulpMaatje is in het afgelopen jaar anderhalf keer zo groot geworden. Bij ruim driekwart van die hulpvragen was nog geen sprake van een traject van schuldhulpverlening. Dat zijn hoopgevende resultaten, aangezien schuldenpreventie de samenleving jaarlijks handenvol geld bespaart.

omslag Jaarbericht 2017

Persoonlijk leed

Het gaat goed met de Nederlandse economie en toch neemt de schuldenproblematiek niet af. Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft te maken met schulden. De mensen die het betreft, praten daar liever niet over. Een hulpvrager van SchuldHulpMaatje: “Ik wilde het zelf oplossen, de schaamte was groot. In het begin durfde ik niet eens met mijn maatje af te spreken op plekken waar andere mensen mij konden zien.” Voordat mensen hun schaamte hebben overwonnen en hulp inschakelen zijn de schulden hoog opgelopen, en daarmee ook het persoonlijke leed en de maatschappelijke kosten. Professionele schuldhulpverlening kost de samenleving namelijk veel geld, gemiddeld zo’n € 100.000 per traject.

Samenwerken noodzakelijk

“Preventie is in onze ogen de beste methode om het enorme schuldenprobleem terug te dringen,” zegt Peter Rijsdijk, algemeen directeur. Ook gemeenten erkennen in toenemende mate het belang van schuldenpreventie, maar komen er vaak nog niet aan toe om de kansen op dit terrein te benutten. Een goede samenwerking maakt het mogelijk om mensen met dreigende schulden op tijd te vinden, bereiken en helpen. “Onderzoek laat zien dat we dankzij onze samenwerking meer mensen kunnen helpen en vaak met betere resultaten op de langere termijn,” zegt Kees van Geffen, wethouder in Oss, in het jaarbericht over SchuldHulpMaatje.

Nieuwe methode vroegsignalering

SchuldHulpMaatje ontwikkelde met de gemeenten Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden in 2017 een  bruikbare methode van vroegsignalering. Met data-analyse is het mogelijk om in kaart te brengen in welke postcodegebieden het risico op schulden groot is. De bewoners in die gebieden krijgen via gerichte campagnes concrete adviezen om hun financiële huishouding gezond te maken.

Websites waar gerichte tips en tools worden geboden blijken goed te werken om mensen met dreigende schulden te helpen om in actie te komen. In 2017 werden 24.000 mensen op deze manier geholpen. Nog eens 8.300 hadden wat meer ondersteuning nodig en kregen persoonlijke begeleiding van een van de 1.800 deskundig opgeleide maatjes. Dat de inzet van vrijwilligers werkt, is al veel langer bekend. Uit onderzoek blijkt dat de kostenbesparing voor de samenleving vaak driemaal zo hoog is als de investering (Regioplan 2011). Dat SchuldHulpMaatje is gegroeid met zeven nieuwe locaties en 633 nieuwe getrainde maatjes is dan ook goed nieuws.

Aparte aanpak voor jongeren

Er zijn grote stappen gezet om ook jongeren preventief te bereiken. De website Moneyfit.nl blijkt een schot in de roos. Om jongeren ook offline te bereiken experimenteerden vier pilotplaatsen met diverse methoden. Ze waren bijvoorbeeld aanwezig op evenementen en organiseerden inloopspeekuren. Met de lessen die zij daaruit trokken kunnen de andere SchuldHulpMaatje-locaties hun voordeel doen. De pilot was mogelijk dankzij Fonds 21.

Onbetaalbaar

Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje hebben aangeklopt, is de hulp van de maatjes niet in geld uit te drukken. ‘Ik huilde van geluk toen ik John als maatje kreeg. Het is fantastisch dat hij me wil helpen bij mijn administratie. Hij is mijn steun en toeverlaat. Echt een kanjer,’ zegt K., die nog geen schulden had, maar niet wist hoe hij dat zo moest houden.

Joost Schelling, voorzitter Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland: “Wie zonder schulden weer op weg kan, ervaart concreet wat goedheid en genade betekent. Ik dank dan ook al onze vrijwilligers, medewerkers van het Landelijk Servicepunt, bestuursleden, betrokken kerken en organisaties, fondsen en landelijke en gemeentelijke overheden die ons werk mogelijk maken.”

In 2018 wil SchuldHulpMaatje de samenwerking met gemeenten en kerken intensiveren, om nog effectiever te kunnen inzetten op vroegsignalering. Want alleen samen lukt ‘t!

Download hier het SchuldHulpMaatje Jaarbericht 2017.

Moneyfit verbetert aanpak om jongeren met schulden te bereiken

Wat goed gaat, kan altijd nog beter. Daarom heeft Moneyfit (voorheen SchuldHulpMaatje Jong) in 2017 in Den Haag, Haarlem, Utrecht en Zwolle een pilot gedraaid om te kijken hoe we jongvolwassenen nog beter kunnen ondersteunen bij het voorkomen en oplossen van schulden. De vier locaties hebben uitgebreid geprobeerd welke initiatieven het meest geschikt zijn om met jongeren in contact te komen. Met de jongerenmaatjes samen hebben we bovendien gewerkt aan verbetering van de toerusting van deze gespecialiseerde vrijwilligers. Het project leverde een bruikbare lijst van aanbevelingen op.

Praten over geld is taboe

Het blijkt niet mee te vallen om met jongeren in gesprek te raken over geld. Geldzaken en schulden zijn een taboe. Studenten vragen zich wel degelijk af of ze hun studiefinanciering en overige geldzaken wel goed onder controle hebben, maar praten er liever niet over. Op festivals en studentenfeesten zijn ze nog minder in de stemming over serieus over geld na te denken. De beste insteek bleek een laagdrempelige speelse benadering op speciale evenementen, die op preventie inspelen. Een voorbeeld daarvan is het Armoedefestival in Utrecht, waar deelnemers het ‘Wat kost het’-spel konden spelen.


Lees meer

Armoede bestrijden doe je samen!

Niet alleen vandaag, maar vandaag in het bijzonder, staat SchuldHulpMaatje stil bij armoede. Zo ook vorige week, tijdens de Expertmeetings MoneyFit in Zwolle, Ede en Leiderdorp. Samen met ambtenaren, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers van SchuldHulpMaatje uit 68 gemeentes organiseerde SchuldHulpMaatje Nederland drie speciale dagen over armoede onder jongeren in Nederland.

Tijdens deze middagen werd er geluisterd naar verschillende experts, jongeren en ervaringsdeskundigen op het gebied van het vinden, bereiken en verder helpen van jongeren in armoede. Met elkaar zochten de partijen naar manieren om jongeren met geldproblemen in gemeentes daadwerkelijk te traceren en hen  wezenlijk hulp te bieden. SchuldHulpMaatje Nederland biedt gemeentes hierbij ook haar hulp aan middels de jongerenaanpak MoneyFit.

Lees meer

SchuldHulpMaatje feliciteert Kansfonds met 60 jaar omzien naar mensen!

Vandaag op 7 september 2017 viert Kansfonds haar 60-jarig jubileum. Al 60 jaar zet Kansfonds zich om kwetsbare mensen te helpen zodat niemand buitengesloten raakt. Kansfonds steunt ieder jaar meer dan 500 projecten. Vrijwilligersorganisatie SchuldHulpMaatje Nederland wordt jaarlijks mede door Kansfonds gefinancierd.

Kansfonds en SchuldHulpMaatje Nederland hebben beiden als missie om mensen in nood te helpen. Kansfonds heeft in de afgelopen jaren tientallen locaties van SchuldHulpMaatje helpen opstarten. Dit houdt in dat SchuldHulpMaatje-locaties hun vrijwilligers en Maatjes kunnen trainen om mensen te helpen op financieel gebied. Lees meer

Meer aandacht voor laaggeletterdheid bij schulden – samenwerking SchuldHulpMaatje en Stichting Lezen & Schrijven

Achttien procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Bij mensen die te maken hebben met schulden is dit percentage echter hoger. SchuldHulpMaatje en Stichting Lezen & Schrijven hebben daarom samen een training ‘Laaggeletterdheid’ voor Maatjes, vrijwilligers, ontwikkeld om mensen met schulden te bereiken en verder te helpen. De online training is vanaf deze week, de Week van de Alfabetisering (4 t/m 10 september) beschikbaar voor de vrijwilligers.

Voorbeeld uit de e-learning voor vrijwilligers van SHM.

 

Lees meer

Oplossingen voor voorkomen van schulden bij burger – Publicatie Eenvoud loont door RVS

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bracht maandag een adviesrapport uit over oplossingen om schulden te voorkomen. Schulden ontstaan door een samenspel van persoonlijke en omgevingsfactoren, zoals beperkte financiële vaardigheden, een gering netwerk en een laag (onzeker) inkomen. Het RVS presenteert hiervoor drie oplossingen: het vereenvoudigen van ingewikkelde systemen en regels van de overheid, mensen moeten eenvoudiger en sneller toegang krijgen tot hulp bij financiële problemen en er moet meer verantwoordelijkheid worden gelegd bij (potentiële) schuldeisers. De RVS roept overheden, bedrijven en maatschappelijke organisatie op om de oplossingsrichtingen in  de praktijk te brengen. Lees hier het hele rapport: Eenvoud loont

Geldfit in de lucht

 

Vandaag is de nieuwe online portal Geldfit.nl gelanceerd. Doel van de website is om financiële problemen bij Nederlanders te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Geldfit is een samenwerking van SchuldHulpMaatje en landelijke en plaatselijke organisaties. Dit maakt een financiële hulpketen mogelijk, die een schuldensituatie kan voorkomen of kan helpen deze zo spoedig mogelijk op te lossen. Organisaties die willen aansluiten bij Geldfit worden daartoe van harte uitgenodigd.
Lees meer

Driekwart kinderen betrokken bij schulden

Niet alleen volwassenen lijden onder schulden, maar ook kinderen worden hier indirect de dupe van. Bij driekwart van de situaties waarbij volwassenen om hulp vragen bij SchuldHulpMaatje, zijn kinderen onder de 18 jaar betrokken. Vandaag op de Internationale Dag van het Kind staat SchuldHulpMaatje Nederland stil bij wat hun maatjes (vrijwilligers) in schrijnende situaties hebben betekend voor zowel ouders als kinderen. Het afgelopen jaar zijn er 23% meer mensen geholpen en zijn in totaal 1.300 crisissituaties zoals dreigende beslagleggingen, huisuitzettingen en waterafsluitingen voorkomen.
Deze cijfers publiceerde SchuldHulpMaatje Nederland deze week in het jaarverslag over 2016.

Lees meer